Η βασική θέση της κοινωνίας των δικτύων

  1. Ευρεία κοινωνική και οικονομική αλλαγή συμβαίνει όταν υπάρχει μια στερεή τεχνολογική βάση που εξελίσσεται ώστε να κάνει βιώσιμη την αλλαγή.
  2. Αποκεντρωμένες τεχνολογίες που έχουν πρόσφατα αναδειχθεί και διανεμηθεί σε παγκόσμια κλίμακα επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με κεντρικές και ιεραρχικές κοινωνικές δομές.
  3. Αυτές οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες που δεν μπορεί να ελεγχθούν μεμονομένα ώστε κάποιος να τις σταματήσει, υπονομεύουν και να διαταράξουν τους βασικούς πυλώνες του Έθνους κράτους. Η προκύπτουσα κοινωνικοοικονομική οργάνωση είναι η κοινωνία των δικτύων.

The Fundamental Thesis - Greek